ការផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់

អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់!

ជាដំបូងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់ដោយរលូនអ្នកគូរតែ លុប cache (ប្រវត្តិកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

ប៉ុស្តិទូទាត់ GAMO ដោយផ្ទាល់យ៉ាងងាយស្រួលទន្ទឹមនឹងនេះដែរវានឹងធានានូវអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អតិថិជននៅពេលផ្តល់ជូន 100%។ក្នុងអត្ថបទនេះរដ្ឋបាលនឹងផ្តល់៥ជំហានដើម្បីអ្នកទាំងអស់បានដឹងពេលបញ្ចូលលុយតាម GAMO ដោយផ្ទាល់។

ជំហានទី 1

 ចុចចូល https://pay.gamocorp.com និងជ្រើសរើស "ចូលកាត  GAMO "លើចំណុចប្រទាក់គេហទំព័រ។បន្ទាប់នោះ “ជ្រើសរើសវិធីដាក់ប្រាក់របស់អ្នក” ចូរ  click  ចូល “ការទូទាត់ដោយផ្ទាល់

 

Login  https://pay.gamocorp.com រួចចុច “បញ្ចូលMIA”

 ឬជ្រើសរើស game ណាមួយពីទំព័រដើមពេលចូលក្នុង  click  ចូល ( + ) បន្ទាប់ពីតុល្យភាពGAMO

   បន្ទាប់គឺជ្រើសរើស ”ការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់” រួចចុច “បន្ទាប់ 

ក្រោយពេលចុច “បន្ទាប់” សម្រាប់អតិថិជនដែលបានចូលមុនចំណុចប្រទាក់នឹងមកដល់ភ្លាមៗការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់។សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់បានចូលចំណុចប្រទាក់ចូលនឹងលេចឡើងអតិថិជនត្រូវចូលដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការ។ 

ជំហានទី2

 នៅចំណុចប្រទាក់ការដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់សូមបំពេញព័ត៌មានចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖

 

1. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ចង់ដាក់៖គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជននឹងត្រូវបង់បន្ទាប់ពេលដាក់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់។ 

2. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក៖គឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនដែលបុគ្គលិករបស់យើងនឹងទាក់ទងដោយផ្ទាល់។

 សម្គាល់៖សូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចៀសវាងករណីបុគ្គលិកមិនអាចទាក់ទងអ្នកពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង។

 3. ជ្រើសរើសធនាគារទូទាត់៖សាខាធនាគារដែលអតិថិជនចង់ប្រើសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់។

 សម្គាល់៖បច្ចុប្បន្នGAMO ផ្តល់តែការទូទាត់តាមរយៈធនាគារ ABA ប៉ុណ្ណោះ។

 4. ជ្រើសរើស “បញ្ជាក់ទូទាត់ប្រាក់                             

ជំហានទី 3

 បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ពីការទូទាត់ប្រព័ន្ធនឹងបញ្ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានគណនីធនាគារដែលទទួលប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន៖ម្ចាស់គណនីលេខគណនីធនាគារសាខា។

 ឧទាហរណ៍ 

អតិថិជនធ្វើការដាក់ប្រាក់ទៅគណនីដែលប្រព័ន្ធផ្ញើនិងបញ្ជាក់មាតិកាផ្ទេរគឺ៖ ID GAMO_លេខទូរសព្ទ។ 

 

 

ឧទាហរណ៍នៃរបៀបបំពេញការផ្ទេរប្រាក់ 

ជំហានទី 4

 រង់ចាំការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលិកជំនួយ។បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកគាំទ្របានបញ្ជាក់ថាអតិថិជនត្រូវបានបន្ថែមGAMO ចូលកាបូប GAMO - តាមការផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់។បន្ទាប់មកអ្នកគួរតែបន្ថែមជំហានចុងក្រោយដើម្បីពិនិត្យ GAMO បានចូល ID GAMO របស់ខ្លួនហើយឬនៅលេខ GAMO បានបន្ថែមចូលកាបូបមានត្រូវនឹងចំនួនបា្រក់ដែលអ្នកបានទូទាត់ឬទេ? 

ជំហានទី 5

  Login ចូល https://pay.gamocorp.comLogin ចូលគណនីនិងពិនិត្យសមតុល្យ GAMO សូមមើលបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ។

 យើងសូមជូនពរឱ្យអ្នកមានបទពិសោធន៍នៃសុវត្ថិភាព - សន្សំសំចៃ - សេវាកម្មរហ័ស។ 

   

សំណួរណាមួយអំពីបណ្តាញទូទាត់ដោយផ្ទាល់ដែលត្រូវការចម្លើយសូមទាក់ទង 

EmailGamoonlinekh@gmail.com

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល